Start » FAM »

 
 

Nabór artykułów nt. zastosowań matematyki do publikacji na portalu internetowym Centrum Zastosowań Matematyki. Czwarta edycja

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Nabór artykułów dotyczących zastosowań matematyki do publikacji na portalu internetowym Centrum Zastosowań Matematyki. Czwarta edycja.

1. Artykuły naukowe i przeglądowe napisane w języku angielskim lub przeglądowe i informacyjne (w szczególności teksty promujące efektywną współpracę matematyków z przedstawicielami innych dziedzin) napisane w języku polskim przyjmowane są w sposób ciągły. Nabór jest otwarty do 30 kwietnia 2015 r.

2. Tematyka obejmuje szeroko rozumiane zastosowania matematyki opisane w §3 Regulaminu.

3. Wymagania od autorów:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równoważnego przynajmniej przez jednego współautora;
  • przynależność co najmniej jednego współautora do grupy docelowej określonej w §2 Regulaminu;
  • znajomość założeń projektowych;
  • przedstawienie artykułu zgodnego z tematyką naboru.

4. Warunkiem uczestnictwa w Naborze jest złożenie przez wszystkich współautorów wymaganego kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:


(*) Wypełniają tylko współautorzy należący do grupy docelowej określonej w §2 Regulaminu

5. Formularz zgłoszeniowy należy:

  • złożyć w biurze Projektu (PG pok. 505 Gmach „B”) lub
  • przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór artykułów do portalu”.

6. Elektroniczną wersję artykułu należy przesłać na adres lp.ad1716576530g.gp.1716576530fim@m1716576530af1716576530.

7. Wstępnej oceny nadesłanych artykułów dokonuje zespół redakcyjny składający się z członków zespołu projektowego.

8. Przyjęcie artykułu do publikacji odbywa się na podstawie opinii recenzentów.

9. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane do publikacji na portalu otrzymają honorarium w wysokości 2000 zł brutto na podstawie umowy o dzieło, po przekazaniu praw autorskich.

10. W przypadku przyjęcia do publikacji pracy wieloautorskiej honorarium jest dzielone w równych częściach pomiędzy współautorów.

11. Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane na portalu internetowym CZM.

12. Zapraszamy do współpracy recenzentów, szczegóły rekrutacji znajdują się w §6 Regulaminu.

Jednym z ważniejszych celów Projektu „Centrum Zastosowań Matematyki” jest wspieranie kariery naukowej kobiet. Szczególnie zapraszamy do udziału uczone!

* Wypełnia tylko współautor należący do grupy docelowej określonej w §2 Regulaminu
**Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie


Formularz z danymi do PEFS* ** [DOC] [PDF]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych** [DOC] [PDF]

Ankieta ewaluacyjna* [DOC] [PDF]

Deklaracja uczestnictwa i dane artykułu [DOC] [PDF]Regulamin [PDF]

Formularz dla recenzenta [DOC] [PDF]

Dokument wzorcowy [ZIP]