Nabór artykułów nt zastosowań matematyki do publikacji w monografii Centrum Zastosowań Matematyki. Druga edycja

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 
Uwaga. Ze względów formalnych udział w naborze mogą wziąć tylko pracownicy polskich instytucji naukowych. W szczególności do konkursu nie mogą przystąpić doktoranci nie posiadający umowy o pracę. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się w Regulaminie.

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Nabór artykułów nt zastosowań matematyki do publikacji w monografii Centrum Zastosowań Matematyki

 1. Artykuły naukowe, przeglądowe lub informacyjne napisane w języku polskim należy składać do 15.05.2014 r. (termin przedłużony)
 2. Tematyka dotyczy szeroko rozumianych zastosowań metod matematycznych (szczegóły w Regulaminie).
 3. Orientacyjna objętość artykułu wynosi 10-20 stron.
 4. Wymagania od autorów:

  1. posiadanie stopnia naukowego doktora (przynajmniej przez jednego współautora);
  2. znajomość założeń projektowych;
  3. przynależność wszystkich współautorów do grupy docelowej określonej w § 2 p. 3 Regulaminu;
  4. przedstawienie artykułu zgodnego z tematyką monografii.

 5. Warunkiem uczestnictwa w Naborze jest złożenie przez wszystkich współautorów wymaganego kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych);
  2. deklaracja uczestnictwa i dane zgłaszanego artykułu (deklaracja uczestnictwa i dane publikacji);
  3. formularz z danymi  autora (formularz z danymi do PEFS);
  4. ankieta ewaluacyjna (ankieta ewaluacyjna);
  5. elektroniczna wersja artykułu (PDF).

 6. Wypełnione dokumenty należy w terminie do 15.05.2014 r. złożyć w biurze Projektu (PG pok. 505 Gmach „B”) lub przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór artykułów do monografii”.
 7. Elektroniczną wersję artykułu należy przesłać na adres lp.ad1716582026g.gp.1716582026fim@m1716582026zc.ai1716582026fargo1716582026nom1716582026.
 8. Wstępnej selekcji artykułów pod względem treści merytorycznej i ich zgodności z tematyką monografii dokonuje Kierownik Projektu wraz z redaktorem prowadzącym.
 9. Przyjęcie artykułu do publikacji odbywa się na podstawie opinii recenzenta, po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Rady Naukowej.
 10. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane do publikacji otrzymają honorarium w wysokości 1800 zł brutto na podstawie umowy o dzieło, po przekazaniu praw autorskich.
 11. W przypadku przyjęcia do publikacji pracy wieloautorskiej honorarium jest dzielone w równych częściach pomiędzy współautorów.
 12. Zapraszamy do współpracy również recenzentów, szczegóły rekrutacji znajdują się w § 4 Regulaminu.
Jednym z ważniejszych celów Projektu „Centrum Zastosowań Matematyki” jest wspieranie kariery naukowej kobiet. Szczególnie zapraszamy do udziału uczone!

Wymagane dokumenty:


Formularz z danymi do PEFS* [DOC] [PDF]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* [DOC] [PDF]


Ankieta ewaluacyjna [DOC] [PDF]

Deklaracja uczestnictwa i dane artykułu [DOC] [PDF]

Do pobrania:


Regulamin [DOC] [PDF]

Formularz dla recenzenta [DOC] [PDF]

Dokument wzorcowy [PDF] [LaTeX] [Styl LaTeX] [JPG]

*Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie