Laureaci konkursu na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań w 2013 roku

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

LP_zdjecieI nagroda: Łukasz Płociniczak ukończył studia doktoranckie i uzyskał stopień doktora nauk matematycznych na Politechnice Wrocławskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciech Okrasińskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół matematyki stosowanej oraz metod numerycznych. Dotychczas, Laureat pracował nad nowym matematycznym modelem rogówki oka ludzkiego, który w pewien sposób odzwierciedla związek ciśnienia wewnątrzgałkowego z jej topografią.

Nagrodzona praca: A nonlinear mathematical model of the corneal shape, Nonlinear Analysis: Real World Applications 13 (2012) 1498–1505

JanczewskaNagroda dla Najlepszej Uczonej: Joanna Janczewska. Zainteresowania matematyczne pani dr hab. Joanny Janczewskiej koncentrują się wokół metod wariacyjnych i topologicznych w analizie nieliniowej. Od 2000 roku jest ona aktywnym uczestnikiem Seminarium z Analizy Nieliniowej kierowanego przez prof. Kazimierza Gębę i prof. Marka Izydorka. W jej pracy badawczej można wyróżnić dwa główne nurty. Pierwszy dotyczy wariacyjnego podejścia do problemów istnienia i krotności rozwiązań homoklinicznych i heteroklinicznych w równaniach Hamiltona II-ego rzędu, a drugi związany jest z badaniem zjawisk bifurkacyjnych w równaniach mechaniki sprężystej. Jej najważniejszym osiągnięciem w ramach pierwszego nurtu jest opracowanie aproksymacyjnej metody wyznaczania rozwiązań prawie homoklinicznych w zaburzonych układach Hamiltona II-ego rzędu. Natomiast w ramach drugiego kierunku badań podała warunek konieczny i wystarczający dla bifurkacji w zbiorze rozwiązań równań von Kármána na dysku oraz lokalną charakteryzację tego zbioru w przypadku, gdy przestrzeń linearyzacji jest jednowymiarowa. W szczególności, wykryła zjawisko bifurkacji dokrytycznej, które nie występowało w badanych wcześniej zagadnieniach von Kármána. Ostatnio pani dr hab. Joanna Janczewska prowadzi badania nad problem istnienia i krotności rozwiązań ograniczonych w układach Hamiltona z osobliwościami.

Nagrodzona praca: Multiple bifurcation in the solution set of the von Kármán equations with S^{1}-symmetries, Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin Volume 15, Number 1 (2008), 109-126.

Bobrowksi_zdjecie

II nagroda: Adam Bobrowski jest pracownikiem Politechniki Lubelskiej, profesorem tytularnym od 2011 roku, piastującym w tym roku akademickim specjalne stanowisko badawcze w IM PAN. Specjalizuje się w analizie funkcjonalnej, teorii operatorów i procesach stochastycznych, oraz zastosowaniach tych teorii w biologii matematycznej.

 

 

 

 

 

 

Nagrodzona praca: From a PDE model to an ODE model of dynamics of synaptic depression, DCDS-B, Vol. 17, Issue 7 (2012), 2313-2327

zdj_zelawskiIII nagroda: Marcin Żelawski, adiunkt w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka, magister informatyki i psychologii. Zainteresowania naukowe: rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów, diagnostyka medyczna, nauczanie maszynowe, eksploracja danych (data mining). Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane głównie z analizą i projektowaniem systemów komputerowych. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe: analityk, projektant i szef projektów informatycznych dla największych instytucji, głównie z branży finansowej, prawniczej i wydawniczej.

 

Nagrodzona praca: Homological methods for extraction and analysis of linear features in multidimensional images, Pattern Recognition
Volume 45, Issue 1 (2012), Pages 285–298