Konkurs Centrum Zastosowań Matematyki na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań. Trzecia edycja

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 
Uwaga. Ze względów formalnych udział w konkursie mogą wziąć tylko pracownicy polskich instytucji naukowych.
W szczególności do konkursu nie mogą przystąpić doktoranci nie posiadający umowy o pracę.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się w regulaminie.

konkurs3aCel:

Celem konkursu jest upowszechnienie najlepszych prac naukowych dotyczących matematyki i jej zastosowań.

Zakres:

 1. Przewidziano jedną edycję konkursu corocznie w latach realizacji projektu „Centrum Zastosowań Matematyki”.
 2. Przedmiotem Konkursu są recenzowane publikacje naukowe (z wyłączeniem monografii i publikacji książkowych) w języku polskim lub angielskim, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • dotyczą zastosowań matematyki,
  • rozwijają metody matematyczne, przydatne w zastosowaniach,
  • inspirowane są problemami spoza matematyki, a ich wyniki mogą być wykorzystane w innych naukach, przemyśle i gospodarce.
 3. Do Konkursu można zgłaszać prace opublikowane lub przyjęte do druku nie wcześniej niż w ciągu 6 lat poprzedzających rok danej edycji konkursu, tj. do 3-ciej edycji konkursu można zgłaszać prace opublikowane/przyjęte do druku w latach 2009 – 2015, za wyjątkiem prac nagrodzonych w poprzednich edycjach Konkursu
 4. Każdy uczestnik Konkursu przedstawia do oceny tylko jedną swoją pracę i tylko za tę pracę (wymienioną w deklaracji uczestnictwa) może zostać nagrodzony. Nie wyklucza to współautorstwa innej pracy zgłoszonej do konkursu przez innego uczestnika.
 5. W przypadku publikacji wieloautorskiej, do nagrody mogą aplikować wspólnie wszyscy współautorzy, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone poniżej i złożą wymagane dokumenty. W przypadku nagrodzenia pracy wieloautorskiej nagroda jest dzielona w równych częściach pomiędzy kandydujących autorów.

Nagrody:

W ramach każdej edycji Konkursu przyznane zostaną 3 nagrody:

 • I  nagroda w wysokości 15.000 zł.,
 • II nagroda w wysokości 10.000 zł.,
 • III nagroda w wysokości 5.000 zł.,
 • Nagroda dla Najlepszej Uczonej w wysokości 10.000 zł.

Jury:

 • dr hab. Urszula Foryś, prof. nadzw. UW
 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG
 • prof. dr hab. Mirosław Lachowicz
 • prof. dr hab. Wacław Marzantowicz
 • prof. dr hab. Łukasz Stettner
 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki
 • prof. dr hab. Tomasz Szarek

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy naukowi szkół wyższych (w sensie art. 110, pkt 1. i 2. oraz art. 111 ust. o szkolnictwie wyższym), instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) spełniający poniższe kryteria:

 1. posiadający doktorat z nauk matematycznych lub
 2. posiadający doktorat z nauk fizycznych, chemicznych, technicznych, społecznych, ekonomicznych lub nauk o życiu (w tym medycyny)
 3. młodzi pracownicy naukowi przed doktoratem z grup a) i b).

Do konkursu nie mogą być złożone prace, których autorami bądź współautorami są członkowie jury lub członkowie zespołu projektowego CZM.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów:

 1. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 2. formularza z danymi uczestnika projektu (formularz z danymi PEFS),
 3. deklaracji uczestnictwa w Projekcie w ramach Konkursu na najlepsze prace dotyczące matematyki i jej zastosowań wraz z danymi na temat pracy zgłaszanej do Konkursu (deklaracja uczestnictwa i dane publikacji)
 4. ankiety ewaluacyjnej (ankieta ewaluacyjna)
 5. osoba nieposiadająca stopnia doktora, która ukończyła studia wyższe z dziedzin innych niż wymienione w punktach a) i b) warunków uczestnictwa, musi dodatkowo złożyć także formularz rekomendacji opiekuna naukowego (opiekun naukowy musi zaliczać się do grup a) lub b) wymienionych warunkach uczestnictwa),
 6. jednej kopii pracy zgłoszonej do Konkursu (wraz z potwierdzeniem redakcji czasopisma faktu przyjęcia pracy do publikacji, jeśli nie została ona jeszcze opublikowana),
 7. elektronicznej wersji  publikacji (w formacie pdf) poprzez przesłanie na adres lp.ad1716582806g.gp.1716582806fim@m1716582806zc.ro1716582806tanyd1716582806rook1716582806


Dokumenty wymienione w punktach 1.–6. należy w terminie 31.01.2015 r. 16.02.2015 r. (termin przedłużony):

 1. złożyć w biurze Projektu (Politechnika Gdańska, Gmach „B”, pok. 505) lub
 2. przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – konkurs na najlepsze prace”.

Wymagane dokumenty:


Formularz z danymi do PEFS* [DOC] [PDF]

Deklaracja uczestnictwa i dane publikacji [DOC] [PDF]


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* [DOC] [PDF]

Rekomendacja opiekuna naukowego (opcjonalnie) [DOC] [PDF]


Ankieta ewaluacyjna [DOC] [PDF]

Do pobrania:


Regulamin konkursu [DOC] [PDF]


* Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie