Regulamin

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Centrum Zastosowań Matematyki”
w ramach warsztatów „Matematyka dla przemysłu i gospodarki”
– edycja III „Statystyka i analiza danych”

ZADANIE 2: Organizacja warsztatów „Matematyka dla przemysłu i gospodarki”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestniczek warsztatów „Matematyka dla przemysłu i gospodarki” oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Centrum Zastosowań Matematyki” zwanym dalej Projektem.
 2. Przez użyte w regulaminie rekrutacji określenie Organizator należy rozumieć projektodawcę, czyli Politechnikę Gdańską.

§ 2

Informacje o projekcie

 1. Projekt „Centrum Zastosowań Matematyki” realizowany jest przez Politechnikę Gdańską (adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk).
 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (określanego dalej jako POKL), Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” w oparciu o umowę o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.02.00-108/11-00.
 3. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 400 pracowników naukowych szkół wyższych (w sensie art. 110, pkt 1. i 2. oraz art. 111 ust. o szkolnictwie wyższym), instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców). Uczestnicy będą pochodzić z terenu całego kraju.
 4. Celem Projektu jest podniesienie świadomości naukowców w zakresie znaczenia matematyki i jej zastosowań dla gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, bioinżynierii i biotechnologii.
 5. Okres realizacji Projektu: 01.09.2012 r. – 31.08.2015 r.
 6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są

uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika Projektu.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu znajdują się na stronie www.czm.mif.pg.gda.pl

§ 3

Organizacja warsztatów „Matematyka dla przemysłu i gospodarki”

w ramach Projektu

 1. Projekt przewiduje realizację cyklu 6 warsztatów „Matematyka dla przemysłu i gospodarki” w dwóch corocznych edycjach.
 2. Tematyka warsztatów obejmuje zastosowania matematyki.
 3. W każdej edycji warsztatów przewidziano 30 miejsc szkoleniowych. Wyjątkiem jest edycja trzecia, odbywająca się w dniach 20-22 lutego 2014 roku, w której przewidziano uczestnictwo 40 osób.
 4. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, catering oraz zakwaterowanie w przypadku uczestników zamiejscowych.
 5. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora za realizację zadania „Organizacja cyklu 6 warsztatów Matematyka dla przemysłu i gospodarki” jest Koordynator ds. szkoleń i organizacji w Projekcie.

§ 4

Warunki uczestnictwa w warsztatach „Matematyka dla przemysłu i gospodarki”

 1. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby będące pracownikami naukowymi szkół wyższych (w sensie art. 110, pkt 1. i 2. oraz art. 111 ust. o szkolnictwie wyższym), instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) spełniający poniższe kryteria:

a) posiadają doktorat z nauk matematycznych lub
b) posiadają doktorat z nauk fizycznych, chemicznych, technicznych, społecznych, ekonomicznych lub nauk o życiu (w tym medycyny) lub
c) są młodymi pracownikami naukowymi przed doktoratem, z grup a i b.

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie wymaganego kompletu poniżej wymienionych dokumentów:

a)      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b)      formularza z danymi uczestnika projektu,

c)      deklaracji uczestnictwa w warsztatach,

d)     osoba nieposiadająca stopnia doktora, która ukończyła studia wyższe z dziedzin innych niż wymienione w punktach a) i b) ust. 1  musi dodatkowo złożyć formularz rekomendacji opiekuna naukowego (opiekun naukowy musi zaliczać się do grup a) lub b) wymienionych w ust. 1). W przypadku pozostałych osób przed doktoratem złożenie formularza rekomendacji jest opcjonalne, aczkolwiek rekomendacja opiekuna naukowego jest brana pod uwagę w procesie rekrutacji –  ust. 3.

Dokumenty należy złożyć w podanym terminie w biurze Projektu lub przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – rekrutacja uczestników warsztatów”.

 1. O przyjęciu do Projektu zadecyduje komisja rekrutacyjna składająca się z członków zespołu projektowego. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana liczba uczestników warsztatów, kandydaci spełniający kryteria z ust. 1, którzy dostarczyli komplet wymaganych dokumentów, zostaną poddani procedurze kwalifikacji w oparciu o następujące kryteria punktowe:

a)      osoby biorące udział w Projekcie po raz pierwszy – 5 pkt,

b)      posiadany stopień/tytuł naukowy:  doktora – 1 pkt, doktora habilitowanego – 2 pkt, profesora – 3 pkt (weryfikacja na podstawie bazy POLON; w przypadku nieaktualnych danych w bazie – konieczne jest dostarczenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu),

c)      rekomendacja opiekuna naukowego (tylko w przypadku osób  nieposiadających stopnia doktora) – 1 pkt,

d)     publikacje (na podstawie oświadczenia zawartego w deklaracji uczestnictwa): w przypadku posiadania co najmniej dwóch publikacji opublikowanych w latach 2010-2013 – 1 pkt (weryfikacja na podstawie bazy MathSciNet; gdy publikacja nie jest jeszcze umieszczona w bazie MathSciNet należy dostarczyć dane bibliograficzne publikacji).

W przypadku równej ilości punktów decydującym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

 1. O wynikach rekrutacji każdy z kandydatów na uczestników warsztatów zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną (e-mailowo).
 2. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań (złożonych w terminie 7 dniowym) ustalona zostanie ostateczna lista przyjętych oraz lista rezerwowa (obejmująca 10 % miejsc).
 3. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego.
 4. Uczestnik Projektu, w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą bądź też rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach bez podania ważnej przyczyny (choroba lub ważne sytuacje losowe) może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora szkoleń, w szczególności w przypadku, gdy narazi przez to Organizatora na jakiekolwiek konsekwencje finansowe.

§ 5

Prawa i zobowiązania uczestnika warsztatów

 1. Uczestnik uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w zajęciach.
 2. Uczestnik otrzyma nieodpłatnie materiały szkoleniowe potrzebne do zajęć, zakwaterowanie (w przypadku uczestników zamiejscowych) oraz catering podczas warsztatów.
 3. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do brania udziału w ankietach oceniających poziom zajęć oraz wzrost wiedzy i umiejętności.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień.
 2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Organizatora.

Regulamin uczestnictwa w warsztatach [DOC] [PDF]