Start » FAM »

 
 

Nabór artykułów nt. zastosowań matematyki do publikacji na portalu internetowym Centrum Zastosowań Matematyki. Trzecia edycja

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Nabór artykułów dotyczących zastosowań matematyki do publikacji na portalu internetowym Centrum Zastosowań Matematyki. Trzecia edycja.

1. Artykuły naukowe i przeglądowe napisane w języku angielskim lub przeglądowe i informacyjne (w szczególności teksty promujące efektywną współpracę matematyków z przedstawicielami innych dziedzin) napisane w języku polskim przyjmowane są w sposób ciągły. Nabór jest otwarty od dnia 3 listopada 2014 r. do 15 lutego 2015 r.

2. Tematyka obejmuje szeroko rozumiane zastosowania matematyki opisane w §3 Regulaminu.

3. Wymagania od autorów:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równoważnego przynajmniej przez jednego współautora;
  • przynależność co najmniej jednego współautora do grupy docelowej określonej w §2 Regulaminu;
  • znajomość założeń projektowych;
  • przedstawienie artykułu zgodnego z tematyką naboru.

4. Warunkiem uczestnictwa w Naborze jest złożenie przez wszystkich współautorów wymaganego kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:


(*) Wypełniają tylko współautorzy należący do grupy docelowej określonej w §2 Regulaminu

5. Formularz zgłoszeniowy należy:

  • złożyć w biurze Projektu (PG pok. 505 Gmach „B”) lub
  • przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór artykułów do portalu”.

6. Elektroniczną wersję artykułu należy przesłać na adres lp.ad1716582063g.gp.1716582063fim@m1716582063af1716582063 oraz (opcjonalnie) przedłożyć redakcji czasopisma Mathematica Applicanda poprzez system składania prac do publikacji dostępny na stronie internetowej.

7. Wstępnej selekcji artykułów pod względem zawartości merytorycznej dokonuje Kierownik Projektu oraz członkowie komitetu redakcyjnego Mathematica Applicanda.

8. Przyjęcie artykułu do publikacji odbywa się na podstawie opinii recenzentów.

9. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane do publikacji na portalu otrzymają honorarium w wysokości 2000 zł brutto na podstawie umowy o dzieło, po przekazaniu praw autorskich.

10. W przypadku przyjęcia do publikacji pracy wieloautorskiej honorarium jest dzielone w równych częściach pomiędzy współautorów.

11. Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane na portalu internetowym CZM oraz w przypadku akceptacji redakcji czasopisma Mathematica Applicanda również w tym czasopiśmie.

12. Zapraszamy do współpracy recenzentów, szczegóły rekrutacji znajdują się w §6 Regulaminu.

W przypadku złożenia artykułu do czasopisma Mathematica Applicanda prosimy o dodanie w stopce następującej informacji: This publication is co-financed by the European Union as part of the European Social Fund within the project Center for Applications of Mathematics.

Procedura naboru artykułu na portal jest niezależna od przedłożenia artykułu do publikacji w czasopiśmie Mathematica Applicanda.

Jednym z ważniejszych celów Projektu „Centrum Zastosowań Matematyki” jest wspieranie kariery naukowej kobiet. Szczególnie zapraszamy do udziału uczone!

Wymagane dokumenty:


Formularz z danymi do PEFS* ** [DOC] [PDF]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych** [DOC] [PDF]


Ankieta ewaluacyjna* [DOC] [PDF]

Deklaracja uczestnictwa i dane artykułu [DOC] [PDF]

Do pobrania:


Regulamin [PDF]

Formularz dla recenzenta [DOC] [PDF]


* Wypełnia tylko współautor należący do grupy docelowej określonej w §2 Regulaminu
**Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie