Nabór uczestników na konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” – trzecia edycja

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 
Uwaga. Ze względów formalnych udział w konferencji mogą wziąć tylko pracownicy polskich instytucji naukowych.
W szczególności w konferencji nie mogą brać udziału doktoranci nie posiadający umowy o pracę.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się w regulaminie.

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczynamy rekrutację uczestników konferencji
„Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” – edycja trzecia,
organizowanej przez Centrum Zastosowań Matematyki.

 1. Termin konferencji: 25-30 maja 2015 r.
 2. Miejsce konferencji: Będlewo (woj. wielkopolskie).
 3. Cel konferencji: integracja środowisk zajmujących się zastosowaniami matematyki
 4. Tematyka konferencji: szeroko rozumiane zastosowania matematyki; przegląd najnowszych metod matematycznych rozwijanych w Polsce i wyników, które są inspirowane problemami spoza matematyki bądź mogą znaleźć zastosowania w innych naukach lub gospodarce.
 5. Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby będące pracownikami naukowymi szkół wyższych (w sensie art. 110, pkt 1. i 2. oraz art. 111 ust. o szkolnictwie wyższym), instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) spełniające poniższe kryteria:

  (a) posiadają doktorat z nauk matematycznych lub

  (b) posiadają doktorat z nauk fizycznych, chemicznych, technicznych, społecznych, ekonomicznych lub nauk o życiu (w tym medycyny) lub

  (c) są młodymi pracownikami naukowymi przed doktoratem, posiadającymi opiekuna naukowego z grup (a) lub (b) lub którzy ukończyli studia wyższe z dziedzin wymienionych w punktach (a) i (b)

 6. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja poprzez formularz na stronie internetowej oraz złożenie następujących dokumentów:

  (a) deklaracji uczestnictwa w konferencji (deklaracja uczestnictwa_konferencja);

  (b) formularza z danymi uczestnika projektu (Formularz_z_danymi_PEFS);

  (c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oswiadczenie uczestnika);

  (d) rekomendacji opiekuna naukowego (opcjonalnie) (formularz rekomendacji_konferencja)

 7. Dokumenty należy w terminie do 10.04.2015 r.

  (a) złożyć w biurze Projektu (PG pok.505 Gmach „B”) lub

  (b) przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór uczestników na konferencję”.

 8. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 9. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Jednym z ważniejszych celów Projektu „Centrum Zastosowań Matematyki” jest wspieranie kariery naukowej kobiet. Szczególnie zapraszamy do udziału uczone!


Deklaracja uczestnictwa [DOC] [PDF]

Formularz z danymi do PEFS* [DOC] [PDF]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* [DOC] [PDF]

Rekomendacja opiekuna naukowego (opcjonalnie) [DOC] [PDF]


Regulamin uczestnictwa w konferencji [PDF]* Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie